Uwaga Maturzyści❗️

Prosimy o zapoznanie się z poniżej zamieszczonymi procedurami dotyczącymi egzaminu maturalnego zgodnymi z zaleceniami OKE.

Procedury i higiena w trakcie egzaminu maturalnego:

❗️Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa.

❗️Uczeń/pracownik nie może przyjść na egzamin jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

❗️Podczas egzaminu maturalnego zakrywanie ust i nosa za pomocą maseczki jednorazowej, wielorazowej lub przyłbicy obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas pisania egzaminu usta i nos nie muszą być zasłonięte.

❗️Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych w ogóle nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.

❗️Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

❗️Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

❗️Szkoła nie zapewnia wody pitnej.

❗️Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia mogą zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

❗️Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.

❗️Losowanie numerów stolików na egzaminie maturalnym przeprowadza przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności zdającego.

Środki bezpieczeństwa osobistego:

❗️Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

❗️Zdający oraz członkowie ZN oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni - kiedy jest to konieczne-używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.

❗️Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz - jeżeli to konieczne - znajdujących się w nich sprzętów.