1.                Kierunki

Nabór prowadzony będzie do trzech klas:

Klasa Poliglotyczna - Klasa w której przedmiotami rozszerzonymi są: język angielski, język niemiecki oraz język hiszpański lub francuski. Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są na poziomie rozszerzonym, z niemieckiego w zależności od poziomu znajomości grupy, a z języka hiszpańskiego  lub francuskiego – od podstaw.

Zajęcia z języków obcych odbywają się w profesjonalnej pracowni językowej
z stanowiskami wyposażonymi w słuchawki oraz mikrofony do pracy indywidualnej oraz grupowej. Zajęcia te będą odbywać się w małych grupach –maksymalnie 8 osobowych, a dialogi między uczniami  i nauczycielem prowadzone będą w języku obcym. Szkoła nawiązała współpracę z Native Speakerami, którzy w trakcie roku szkolnego poprowadzą zajęcia z uczniam.

Klasa humanistyczno – prawna - Przedmioty rozszerzone w tej klasie to: historia, WOS, język polski oraz język angielski. Klasa przygotowuje uczniów do studiów prawniczych, dziennikarskich oraz administracyjnych. Specjalnie dla uczniów tej klasy prowadzone są zajęcia dziennikarskie oraz organizowane wyjazdy do najważniejszych instytucji państwowych. Szkoła nawiązała współpracę z prawnikiem, który w trakcie roku szkolnego poprowadzi specjalistyczne zajęcia z młodzieżą.

Klasa przyrodnicza - klasa dla osób, które wiążą przyszłość z szeroko pojętą przyrodą. Na poziomie rozszerzonym uczniowie realizują: biologię, geografię oraz język angielski.

Klasa przygotowuje uczniów do takich kierunków jak: ochrona środowiska, ekologia, inżynieria środowiska czy geologia.

2.                Uczniowie z orzeczeniem i pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Do każdej klasy przyjmowane są maksymalnie dwie osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Uczniowie Ci, otaczani są opieką pozwalającą na swobodną naukę i ukończenie szkoły średniej, a w niektórych przypadkach nawet zdanie egzaminu maturalnego. Posiadamy rozbudowaną kadrę w postaci pedagoga, psychologa, logopedy, nauczyciela wspierającego, nauczyciela zajęć rewalidacyjnych czy doradcy zawodowego. Ponadto organizowane są zajęcia indywidualne wyrównujące braki i zaległości z matematyki,
j. polskiego i angielskiego.

 

3.                Mocne strony szkoły

Życzliwa atmosfera jest jednym z najważniejszych atutów naszej szkoły, co potwierdzają zarówno uczniowie jak i ich rodzice. Nie ma tu miejsca na złośliwości dyrekcji czy nauczycieli w stosunku do uczniów oraz bardzo szybko reagujemy na wszelkie niepokojące zjawiska w relacjach między uczniowskich.

Mała szkoła – żaden uczeń nie jest dla nas tylko „numerkiem w dzienniku”. Do każdego podchodzimy indywidualnie, każdego staramy się poznać.

Nie ma możliwości, aby obca osoba weszła na teren szkoły. Wpływa to bardzo na bezpieczeństwo.

W dużych szkołach wiele niepokojących sytuacji jest niedostrzegane przez dyrekcję
i nauczycieli. W naszej szkole jesteśmy w stanie zauważyć najmniejszy problem u każdego ucznia i rozwiązać go spokojną rozmową.

E-podręczniki – w szkole zrezygnowaliśmy z podręczników papierowych na rzecz
e-podręczników. Jest to olbrzymia ulga finansowa dla rodziców, ponieważ każdy uczeń na początku roku szkolnego 2020/2021 zostanie wyposażony w nowoczesnego chromebooka z kompletem podręczników. Dla uczniów jest to odejście od noszenia ciężkich plecaków, które mimo ogólnopolskich kampanii „lekki plecak”, są dla uczniów dużym obciążeniem. W naszej szkole każdy uczeń nosi wyłącznie komplet zeszytów
i chromebooka.

Zajęcia rozwijające zainteresowania – szkoła prowadzi szereg zajęć rozwijających zainteresowania uczniów oraz tak zwane kompetencje miękkie, niezbędne do funkcjonowania w życiu zawodowym. W obecnym roku szkolnym są to zajęcia
między innymi z robotyki, odysei umysłu, teatralne oraz dziennikarskie, ale za każdym razem dostosowujemy się do potrzeb naszych uczniów.

Zajęcia przygotowujące do matury – w klasie maturalnej, szkoła zapewnia dodatkowe zajęcia z przedmiotów zdawanych na maturze, mające na celu pomoc w osiągnięciu bardzo dobrego wyniku na egzaminie dojrzałości. Rodzice dzięki temu nie muszą się martwić o korepetycje dla swoich pociech.

Nowoczesne wyposażenie – szkoła jest jedną z najnowocześniej wyposażonych placówek
w powiecie płońskim i powiatach sąsiadujących. Wszystkie klasy wyposażone są
w komputery oraz tablice lub ekrany interaktywne. Ponad to, na terenie szkoły funkcjonuje siłownia oraz pracownia informatyczna, z których uczniowie mogą korzystać w czasie wolnym.

Liczebnościowo małe klasy – maksymalna liczba uczniów, którą przyjmujemy do każdej klasy to 25 osób. To sprawia, że klasy nie są przepełnione, co stwarza komfort procesu edukacji.

4.                Płatność za szkołę

W zależności od wyboru klasy, czesne zostało ustalone na poziomie:

400zł – klasa poliglotyczna

300zł – klasa humanistyczno – prawna

200zł – klasa przyrodnicza

 

5.                Stypendia naukowe

Uczeń, który osiągnie średnią:

4,75 – 5,0 zwolniony jest w 50% opłat czesnego,

5,01 i wyżej zwolniony jest w 100% z opłat czesnego.

Ponadto obowiązują stypendia za szczególne sukcesy w zawodach sportowych, konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz osiągnięcia artystyczne.

 

6.                Termin składania podań i kryteria przyjęć.

Ze względu na duże zainteresowanie szkołą, podania przyjmowane są już
w marcu. Po złożeniu dokumentów, uczeń zapraszany jest na rozmowę kwalifikacyjną, która jest nadrzędnym kryterium przyjęcia ucznia do szkoły. W zależności od wyboru klasy, obowiązuje średnia ocen, z jaką uczeń może zostać zakwalifikowany na rozmowę. Na ogólną punktację ucznia wpływ ma: rozmowa kwalifikacyjna (najwyżej premiowana), średnia ocen, wynik egzaminu ósmoklasisty oraz zachowanie na świadectwie końcowym.