19 czerwca 2019 roku w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO w Raciążu odbyło się zakończenie roku szkolnego dla pierwszej i drugiej klasy. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie dziesiątej.

Była to chwila niezwykle wzruszająca, gdyż po dziesięciu miesiącach wytężonej pracy uczniowie mogli wreszcie odebrać upragnione świadectwa będące dowodem na to, że otrzymali promocję do klasy programowo wyższej. Jest to szczególnie ważne dla obecnych drugoklasistów, których już za rok czeka ogromne wyzwanie – egzamin dojrzałości, do którego będą musieli się solidnie przygotować.

Uroczystość otworzył dyrektor szkoły, pan Andrzej Nizielski serdecznie witając wicedyrektora, pana Włodzimierza Kosiorka, nauczycieli: pana Damiana Szcześniewskiego, pana Łukasza Palmowskiego, panią Jolantę Wiśniewską, panią Janinę Pieczurę, panią Monikę Czyżyk-Dureńską, a także uczniów, którzy po raz ostatni przed wakacyjną przerwą spotkali się we wspólnym gronie. Dodatkowej, niezwykłej rangi uroczystości dodawała obecność gościa honorowego, księdza proboszcza z raciąskiej parafii, Wiesława Kosińskiego. Zwracając się do młodzieży wspomniał on, że warto się uczyć, gdyż człowiek wykształcony jest bardziej szanowany w społeczeństwie. Na uroczystym zakończeniu roku szkolnego obecni byli również rodzice.

Ten dzień bez wątpienia zapadnie wszystkim w pamięci. Jak przystało na pożegnanie padło wiele ciepłych słów skierowanych przez dyrektora, pana Andrzeja Nizielskiego do rady pedagogicznej, wychowawców, pracowników obsługi, administracji i księgowości, których całoroczna praca została doceniona.

Źródłem największych emocji było uroczyste wręczenie świadectw i nagród za dobre i bardzo dobre wyniki w nauce. W gronie najlepszych uczniów znaleźli się: Damian Białecki (średnia 5,06), Natalia Chojnacka (średnia 5,0) oraz Julia Bielska (średnia 4,5) z klasy pierwszej, a także Paulina Bajkowska (średnia: 4,0) z klasy drugiej.

Wspomniani licealiści otrzymali z rąk dyrektora, pana Andrzeja Nizielskiego wartościowe nagrody w postaci książek, listy gratulacyjne oraz listy pochwalne dla rodziców. Czołowa trójka otrzymała Stypendium Dyrektora Szkoły i będzie zwolniona z opłaty czesnego w roku szkolnym 2019/2020 w całości lub części w zależności od osiągniętej średniej.

Kandydatem do Stypendium Prezesa Rady Ministrów został Damian Białecki za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.

Był to dzień niezwykle uroczysty.Nagrodami książkowymi obdarowani zostali również licealiści mogący się pochwalić wzorową, stuprocentową frekwencją na zajęciach, wśród których byli: Damian Białecki i Jakub Ciarczyński z klasy pierwszej oraz Kamil Cichocki z klasy drugiej.

Dyrektor szkoły, pan Andrzej Nizielski wspomniał także o bardzo dobrych wynikach egzaminu pisemnego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzonego w wersji elektronicznej 18 czerwca 2019 roku w Publicznej Szkole Policealnej STO w Raciążu. Podkreślił, że absolwenci liceum mogą kontynuować edukację w szkołach policealnych na różnych kierunkach.

Licealiści obdarowali dyrekcję oraz nauczycieli kwiatami i słodkościami dziękując im za całoroczną pracę. Po części oficjalnej przeszli wraz z wychowawcami do klas, w których wręczono im świadectwa.

Tak wspaniałe wyniki uczniów to najlepszy dowód na to, że szkoła stwarza im znakomite warunki do wszechstronnego rozwoju i rozwijania zainteresowań. Lekcje prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli z użyciem tablic interaktywnych, komputerów i tabletów, na których udostępniono podręczniki, pomoce naukowe, słowniki, lektury, filmy oraz inne materiały przydatne w procesie edukacji.

W szkole duży nacisk kładziony jest na rozwój zainteresowań licealistów oraz kształtowanie i doskonalenie kompetencji językowych. Dla uczniów zdolnych, którzy marzą o tym by dostać się na najlepsze uczelnie wyższe w kraju organizowane są zajęcia dodatkowe w zakresie rozszerzonym z przedmiotów, które zamierzają oni zdawać na egzaminie maturalnym, takich jak chociażby: język polski, matematyka, język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie lub biologia. Miarą skuteczności działań edukacyjnych podejmowanych przez szkołę jest wysoka zdawalność matury oraz duża liczba stypendystów Prezesa Rady Ministrów.

Uczniowie mniej zdolni także nie zostają pozostawieni bez wsparcia. W każdej chwili mogli liczyć na pomoc nauczyciela, na rozłożenie na raty większych partii materiału oraz zajęcia wyrównawcze i zwiększoną ilość godzin z przedmiotów sprawiających im trudności.

W Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO w Raciążu pobierają naukę także osoby z orzeczeniami i opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej, które doskonale integrują się z pozostałą częścią społeczności szkolnej. Licealiści są pod opieką zespołu specjalistów: dwóch pedagogów szkolnych, psychologa i logopedy. W ramach prowadzonych zajęć pomagają oni rozwiązywać pojawiające się w życiu uczniów problemy udzielając im potrzebnego wsparcia.