Szanowni Państwo,
rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 01.09.2021 r. o godzinie 12.00. Zapraszamy wszystkich uczniów, rodziców i opiekunów. W zależności od pogody uroczystość odbędzie się na zewnątrz szkoły bądź osobno w klasach.
Jeszcze w czerwcu tego roku nastąpiła nowelizacja statutu. Najważniejsze zmiany przedstawię poniżej, całość mogą Państwo pobrać i przeczytać z naszej strony internetowej.
1. Wprowadzone zostały stypendia:
- uczeń, który uzyska na koniec roku szkolnego średnią ocen na poziomie 4,0 - 4,49, otrzymuje stypendium naukowe w wysokości 50% odpłatności czesnego (przyznawane od września do sierpnia roku szkolnego).
- uczeń, który uzyska na koniec roku szkolnego średnią ocen powyżej 4,49, otrzymuje stypendium naukowe w wysokości 100% odpłatności czesnego (przyznawane od września do sierpnia roku szkolnego).
- uczeń, który w danym miesiącu będzie miał 100% frekwencję i zero spóźnień na lekcje, otrzymuje stypendium w wysokości 50 zł zwolnienia z odpłatności czesnego (przyznawane jest na kolejny miesiąc, następujący po spełnieniu wymagań).
2. Do systemu oceniania wprowadzono ocenę „Jeszcze Nie” (JN). Ocena może być wystawiona przez nauczyciela z każdej formy sprawdzania wiedzy w sytuacji gdy uzna on, że uczeń nie zrozumiał bądź źle zinterpretował zadanie lub gdy praca jest nieczytelna, ale włożył wysiłek w jej wykonanie, a system punktowy nie pozwala na wystawienie pozytywnej oceny (innej niż niedostatecznej). W takim wypadku nauczyciel ma obowiązek przekazać uczniowi informację zwrotną jakie elementy pracy i w jaki sposób powinny być poprawione.
3. Walczymy z plagiatem. Oddanie pracy, która jest plagiatem (pokrywa się z pracą kolegi/koleżanki lub z pracą z Internetu) będzie jednym z nielicznych kryteriów otrzymania oceny niedostatecznej, którą uczeń będzie musiał poprawiać do „skutku”. Mam nadzieję, że uczeń mając świadomość, że i tak będzie musiał napisać własną pracę, porzuci myśl o jej „spisaniu” z innego źródła.
4. Wprowadzono regulacje w kwestii pracy domowej. Pojawił się zapis zakazujący zadawania pracy domowej na weekend, czyli z piątku na poniedziałek (wyjątek stanowi dodatkowa praca domowa tylko dla osób chętnych). Oprócz tego, praca domowa zadawana z „dnia na dzień” będzie również tylko dla osób chętnych.
Kolejne zmiany nie pojawiły się jeszcze w statucie, ale będą obecne już w najbliższym roku szkolnym:
1. Szkoła jest w trakcie wdrażania Oceniania Kształtującego. Przeprowadzone zostały kilkugodzinne szkolenia dla nauczycieli, tak aby zmiana została wdrożona systemowo, a nie tylko na wybranych lekcjach.
Na czym polega ocenianie kształtujące? Opisując w skrócie, można powiedzieć, że jest to przeniesienie odpowiedzialności za proces uczenia się na ucznia. Oczywiście nie oznacza to, że nauczyciele nie będą nauczać. Wręcz przeciwnie – czeka ich więcej pracy w przygotowanie lekcji. Przed każdą lekcją nauczyciele mają obowiązek przedstawić cel lekcji oraz kryteria oceniania (w języku oceniania kształtującego zwanym NACOBEZU, czyli Na Co Będziemy Zwracać Uwagę). Każdy uczeń będzie posiadał informację, jakie wiadomości z danej lekcji są najważniejsze i czego ma się nauczyć aby opanować temat. Ponadto ograniczona została ilość ocen cyfrowych na rzecz informacji zwrotnej. Mówiąc inaczej, ilość sprawdzianów, kartkówek, pracy domowej czy projektów nie ulegnie zmianie, jednak uczniowie zawsze otrzymają możliwość poprawy bez względu, jaką ocenę otrzymali. Ponadto nauczyciel wskaże, jakie błędy zostały popełnione i w jaki sposób powinny być poprawione.
W praktyce Ocenianie Kształtujące jest systemem przyjaznym uczniowi, wymagającym od nauczyciela znacznie większego wkładu pracy. W związku z tym, od uczniów również będę wymagał poszanowania pracy nauczycieli i solidnego przygotowywania się według ich zaleceń i wskazówek.
2. Zmiana organizacji pracy wychowawców klas. Każdy wychowawca, bez względu na wymiar godzin dydaktycznych, będzie w szkole o 9.00 do 15.00. W tych godzinach, w czasie wolnym od zajęć, będzie dostępny dla Państwa oraz uczniów na indywidualne rozmowy oraz będzie pełnił opiekę na terenie szkoły. Z racji funkcjonowania elektronicznego dziennika, na dalszy plan schodzi konieczność organizowania semestralnych zebrań rodziców. Z tego względu proszę o umawianie się na spotkania z wychowawcą w godzinach ich pracy (w czasie wolnym od zajęć). Po godzinie 15.00 możliwy jest kontakt w najpilniejszych sprawach.
3. Ostatnią zmianą jest obarczenie odpowiedzialnością dyżurnych za porządek w klasie po zakończeniu zajęć. Niestety często zdarzało się, że na koniec dnia młodzież zostawiała śmieci na ławkach i podłodze. Dyżurni mają obowiązek dopilnowania, aby każdy śmieć znalazł się w koszu. Liczę, że dzięki odpowiedzialności i dojrzałości młodzieży dyżurni będą „bezrobotni”.
Obostrzenia i sytuacja związana z COVID:
Wszelkie informacje na temat segregacji uczniów na zaszczepionych i niezaszczepionych na dzień dzisiejszy są plotkami. Dyrektorzy nie otrzymali takich instrukcji. Nie ma również obowiązku przebywania w maseczkach. Osobiście nie zorganizuję również punktu szczepień w naszej szkole, ze względu na brak odpowiednich warunków. W porozumieniu z Burmistrzem Miasta Raciąża, możliwe jest szczepienie bez oczekiwania w punkcie zorganizowanym przez Miasto.
Szkoły nie posiadają również informacji na temat ewentualnych zajęć zdalnych lub hybrydowych. Umożliwiamy jednak wszystkim uczniom udział w zajęciach z domu w przypadku uzasadnionej nieobecności w szkole. Taką chęć należy zgłosić przynajmniej jeden dzień roboczy przed nieobecnością ucznia do wychowawcy klasy. Na dzień dzisiejszy obecność zdalna na lekcji, odnotowywana jest jako nieobecność ucznia w szkole (usprawiedliwiona). Taki udział w lekcji umożliwiony został dla osób, które rzeczywiście nie mogą pojawić się w szkole, ale nie chcą stracić zbyt wiele z lekcji.
Na koniec, chciałbym przedstawić również ofertę Publicznej Szkoły Policealnej STO w Raciążu, której zostałem dyrektorem. Kształcimy w kierunkach: technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik usług kosmetycznych, asystent osoby niepełnosprawnej oraz florysta. Uczeń, którego najbliższy członek rodziny (rodzeństwo, rodzice, prawni opiekunowie), będzie słuchaczem szkoły policealnej, uzyska stypendium zwalniające w 25% odpłatności czesnego za naukę w liceum. Szkoła policealna jest bezpłatna.
Na zakończenie życzę wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom wyrozumiałości, wzajemnego poszanowania i energii do pracy w nowym roku szkolnym. Wam drodzy uczniowie, przede wszystkim, abyście przychodzili do naszej szkoły z uśmiechem na twarzy i wynieśli z niej jak najwięcej wiedzy. Tworząc społeczność STO, tworzymy jedną drużynę i gramy do jednej bramki. Pamiętajmy o tym w sytuacjach stresujących i stosujmy otwarty dialog, gdy nie zgadzamy się ze sobą.
Dyrektor szkoły,
Damian Szcześniewski