Dzięki podpisanemu porozumieniu  dnia 1 lipca 2020 r. przez Dyrektora Zespołu Szkół STO w Raciążu pana Andrzeja Nizielskiego, Dyrektora Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu pana Damiana Szcześniewskiego oraz Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie Białołęce pana płk. Roberta Ciesielskiego, w Raciążu powstaje pierwsza, historyczna klasa mundurowa w SLO.

Porozumienie określa zasady współpracy Stron przy wspólnej realizacji zadań na rzecz edukacji i propagowania działalności w zakresie bezpieczeństwa publicznego, kształtowania postaw patriotycznych i społecznych, profilaktyki w zapobieganiu przestępczości oraz kształtowania społecznie pożądanych postaw.

Porozumienie określa tryb współpracy, który ma na celu działalność edukacyjno – profilaktyczną skierowaną do uczniów klasy mundurowej Społecznego Liceum Ogólnokształcącego, polegającą na zapoznaniu z historią i podstawami funkcjonowania systemu penitencjarnego w Polsce oraz pobudzania świadomości społecznej w przedmiocie konsekwencji zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania przepisów prawa.

Areszt Śledczy w Warszawie Białołęce został Partnerem Wspierającym ten nowatorski projekt. Współpraca obejmować będzie  między innymi pomoc w opracowaniu autorskiego programu nauczania, wsparcie dydaktyczne w realizacji zajęć, współdziałanie w przygotowaniu obozów szkoleniowych, zajęć terenowych oraz wizyt studyjnych w jednostkach penitencjarnych okręgu warszawskiego.

Warto podkreślić, że opracowywany program nauczania będzie konsultowany z władzami Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, tak aby ułatwić absolwentom klasy możliwość kontynowania dalszej nauki na poziomie studiów licencjackich i magisterskich w uczelni.

 Klasa mundurowa w szkole w Raciążu zaprasza w swoje szeregi uczniów zainteresowanych pracą  żołnierza czy funkcjonariusza służby więziennej. W klasie mundurowej młodzież będzie uczyła się tradycyjnych przedmiotów, a  także uczestniczyła w zajęciach dotyczących wybranych zagadnień z pracy w służbach mundurowych ( wojska i służby więziennej).

Uczniowie klasy będą chodzić w mundurach, wyjeżdżać na ćwiczenia, strzelnice,  wyjazdy survivalowe, obozy szkoleniowo - kondycyjne i realizować edukację związaną ze służbami mundurowymi.

Młodzież będzie realizować przedmioty objęte podstawą programową kształcenia ogólnego oraz: język angielski, wiedzę o społeczeństwie lub historię w zakresie rozszerzonym. Trzeci przedmiot uczniowie wybierają w klasie drugiej.  Dla uczniów klasy mundurowej przewidziano dodatkowo dwa przedmioty specjalistyczne.

Oprócz wiedzy teoretycznej uczniowie nabędą przydatne umiejętności, klasa oferuje naukę musztry, strzelania, samoobronny i technik interwencyjnych, kurs pierwszej pomocy oraz zajęcia sportowe przygotowujące do testów sprawnościowych w danych służbach. Już na początku nauki odbędzie się obóz integracyjno – szkoleniowy, kolejny będzie po ukończeniu klasy II. Uczniowie uczestniczyć będą w zawodach strzeleckich, marszach na orientację, w praktyce poznają pracę w służbach mundurowych. 

Cztery lata edukacji wzbogacone będą różnymi wyjazdami edukacyjnymi (areszt śledczy, zakład karny, jednostka wojskowa, komenda policji, Izba Celna oraz wyjazdy na pokazy specjalistyczne grup szybkiego reagowania i grup antyterrostycznych).

W ramach uzyskiwania praktycznych umiejętności organizowane będą różnego rodzaju zajęcia terenowe, biwaki, szkolenie strzeleckie, szkolenia taktyczne i obronne, obozy przetrwania, wycieczki krajowe i zagraniczne.

Szkoła przygotuje ucznia do podjęcia studiów wyższych na kierunkach takich jak: Prawo, Kryminalistyka, Kryminologia, Resocjalizacja, Bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne, Stosunki międzynarodowe, Logistyka  oraz inne studia w Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Sztuki Wojennej, wojskowych szkołach oficerskich.

I.L. Brdak