Strona Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Raciążu - Start

Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Społeczne Liceum

Ogólnokształcące STO w Raciążu

Odwiedź nas również na

  

 

 

 

13 stycznia 2019 roku odbyła się coroczna, ogólnopolska impreza rozrywkowo – medialna o charakterze charytatywnym, zwana Wielkim Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jest on najbardziej znaną formą działalności fundacji założonej przez Jurka Owsiaka, której celem jest ochrona i promocja zdrowia oraz profilaktyka zdrowotna.

W trakcie 27 Finału WOŚP zbierano pieniądze na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych, w których dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych metod diagnostycznych można szybko postawić diagnozę i udzielić fachowej pomocy medycznej najbardziej chorym dzieciom.

Na terenie Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu zebrano 613,86 zł. Do akcji włączyła się dyrekcja szkoły, uczniowie, słuchacze, nauczyciele oraz pozostali pracownicy. Nad całością przedsięwzięcia czuwał dyrektor, pan Andrzej Nizielski, który bardzo chętnie wspiera tego typu akcje. Opiekunem skarbony był pan Marcin Ciarkowski. Po zakończeniu zbiórki zaniósł puszkę kwestorską do siedziby Sztabu - Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu.

Dyrekcja Zespołu Szkół STO w Raciążu serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom, którzy zaangażowali się w pomoc chorym dzieciom.

 Zgodnie z wieloletnią tradycją w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO w Raciążu odbyły się wigilie klasowe. Miały na celu zintegrowanie uczniów, nauczycieli oraz dyrekcji. Z samego rana cała społeczność szkolna spotkała się w jednej z sal lekcyjnych. Świąteczny nastrój udzielił się wszystkim. Były życzenia od dyrekcji, rady pedagogicznej oraz samorządu szkolnego. Zgromadzeni wysłuchali fragmentu Pisma Świętego odczytanego przez katechetkę, panią Ewę Olszewską oraz wspólnie zaśpiewali kilka znanych kolęd.

Uczniowie przyszli do szkoły odświętnie ubrani, jak na wyjątkową uroczystość przystało. Spotkali się z dyrekcją i wychowawcami w swoich klasach wspólnie łamiąc się opłatkiem, składając sobie życzenia i próbując tradycyjnych wigilijnych potraw:pierogów, kapusty, ryb, sernika i innych.

Wszyscy dołożyli wszelkich starań, aby czwartkowe przedpołudnie na długo pozostało w pamięci. Uwagę przyciągały nakryte białym obrusem stoły zapełnione po brzegi różnymi smakołykami. Takie wspólne chwile, chwile pełne ciepła, dobra i szczerości potwierdzają, że szkoła to nie tylko lekcje, ale także spotkania z rodzicami. W klasie drugiej honorowym gościem była mama jednej z uczennic, pani, Małgorzata Drzewiecka, która upiekła pyszny tort. Nie zabrakło także prezentów. W przypadku tegorocznych maturzystów uśmiech mieszał się ze wzruszeniem, że to już ostatnia wspólna wigilia.

Podczas spotkań opłatkowych nie obyło się bez okolicznościowych życzeń kierowanych w stronę uczniów przez dyrektora, pana Andrzeja Nizielskiego, wicedyrektora, pana Włodzimierza Kosiorka oraz wychowawców: pana Łukasza Palmowskiego, pana Damiana Szcześniewskiego oraz pani Jolanty Wiśniewskiej, która spotkała się ze swoją nową klasą pierwszą.

Dyrektor, pan Andrzej Nizielski przypomniał licealistom, że należy zawsze szanować i akceptować drugiego człowieka mimo jego wad i ułomności.

Wspólnie spędzony czas to chwile radosne, pełne wzruszeń i dobrych życzeń. Wigilie klasowe zorganizowane zostały z inicjatywy wychowawców klas: pana Łukasza Palmowskiego, pana Damiana Szcześniewskiego i pani Jolanty Wiśniewskiej. Wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tego niezwykłego dnia bardzo serdecznie dziękujemy!

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 zwanym dalej jako RODO informujemy:

1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu znajdującego się przy ulicy Płockiej 28, 09-140 Raciąż, telefon kontaktowy: (23) 679 29 10

2.    Inspektora Ochrony Danych nie wyznaczono.

3.    Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, i c przywołanego wyżej rozporządzenia, w celu realizacji zadań ustawowych określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.59, z późn. zm.), ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.), ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2159 z późn. zm.) oraz innych przepisów z zakresu oświaty.

4.    Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów z zakresu oświaty, w tym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, Kurator Oświaty, Społecznemu Towarzystwu Oświatowemu oraz innym podmiotom uprawnionym z mocy obowiązującego prawa(System Informacji Oświatowej, Urząd Miasta, Urząd Gminy, OPS, itp.).

5.    Państwa dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego jako fotografia i/lub nagranie video będzie przetwarzane i udostępniane na tablicach na terenie Zespołu, publikacjach wydawanych przez Zespół, a także w internecie na stronach profilowych Zespołu a także mogą być udostępniane mediom w celu promocji uczniów i wizerunku szkoły.

6.    Dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz  archiwizowane zgodne z regulacjami obowiązującymi w Zespole Szkół STO w Raciążu.

7.    W zakresie i granicach określonych w RODO w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:

·       dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,

·       prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,

·       prawo do usunięcia – korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi,

·       prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,

·       prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany,

·       prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f. (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny),

·       prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie - w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, w wypadku jeżeli przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,

·       do ograniczenia przetwarzania – wyłącznie w przypadkach, gdy gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych nie wynika z obowiązujących przepisów prawnych. W zakresie danych osobowych dotyczących dokumentów kształcenia wymagany jest bezwzględny nakaz zachowania.

8.    Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

9.    Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z różnych przepisów prawnych, przede wszystkim - oświatowych. Podanie danych osobowych innych niż te wynikające z przepisów jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować brakiem możliwości realizacji różnych czynności Administratora w stosunku do właściciela tych danych lub realizacji obowiązków samego Administratora.

10.Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu) w celu realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów w zakresie oświaty.

11.Państwa dane nie będą przekazywane odbiorcom danych ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa lub udzielonej przez Państwa zgody(np. w przypadku organizowania przez Administratora wyjazdów zagranicznych).

Drodzy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły!

 

Już niebawem wejdziemy w okres radosnego świętowania Bożego Narodzenia. To nie tylko czas wesołego kolędowania i serdecznych spotkań przy wigilijnym stole przepełniony szczególną rodzinną atmosferą, pełną radości i pamięci o bliskich - to również czas zadumy, wybaczania, miłości.

Zbliżające się święta są znakomitą okazją, aby pojednać się z bliźnimi, spędzić więcej czasu z rodziną i cieszyć się miłością. Powinniśmy doceniać obecność drugiego człowieka, którego należy obdarować ciepłem i dobrym słowem.

Wigilia jest jedynym, niepowtarzalnym wieczorem. Życzę Wszystkim, aby choinka była źródłem światła oświetlającego życiową drogę, aby w domach nigdy nie zabrakło zaufania, wsparcia, pożywienia i domowego ciepła, abyście w zwyczaju obdarowywania prezentami znaleźli symbolikę miłości i docenili nie materialną, a duchową wartość prezentów.

Drodzy uczniowie! Wszyscy stanowimy wspólnotę! Tutaj kształcicie swoje umysły, wykonujecie pracę, która będzie owocować w przyszłości, inwestujecie w swój kapitał intelektualny.

Chcielibyśmy bardzo, żebyście czuli się tutaj dobrze, abyście znaleźli tu swoje miejsce i traktowali naszą szkołę jak swój drugi dom. Pamiętajcie, że dla dyrekcji, nauczycieli jesteście równorzędnymi partnerami do dyskusji i nigdy nie zostaniecie pozostawieni sami ze swoimi problemami.

Korzystając z okazji pragniemy :

-  pierwszoklasistom życzyć, żeby dobrze czuli się w szkole,

-   drugoklasistom, przypomnieć , że są już na półmetku swojej edukacji,

-  a trzecioklasistom, uświadomić, że niebawem matura, najważniejszy egzamin w ich dotychczasowym życiu, do którego należy się solidnie przygotować i z powodzeniem zdobyć tak ważne świadectwo dojrzałości - bilet do rozwoju dalszej drogi życiowej .

Wykorzystajcie czas wolny nie tylko na odpoczynek, który Wam się należy, ale także na podsumowanie swoich dokonań i nadrobienie zaległości.

W przeddzień tych pięknych i jedynych w roku chwil wszystkim Państwu składamy najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa, by  odżyły zapomniane oraz narodziły się nowe marzenia, dominował młodzieńczy optymizm w podchodzeniu do przeciwności losu, by nie opuszczała nadzieja na powodzenie i spełnienie wszystkich marzeń., zagościło uspokojenie oraz otaczała życzliwość .

Życzymy zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia. Niech każdy z nas wykorzysta ten okres jak najlepiej, a świąteczny nastrój pozostanie w naszych sercach jak najdłużej. Niech  nadchodzące święta będą dla wszystkich czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień życia codziennego. Życzymy, aby każda chwila upłynęła w spokoju i radości, wśród rodziny, przyjaciół i wszystkich bliskich sercu osób.

Niech Nowy Rok 2019 będzie czasem, w którym spełnią się życzenia wypowiedziane przy wigilijnym stole i najskrytsze marzenia noszone w głębi serca. Wesołych Świąt i do siego roku!

 

                                            Dyrektor szkoły

                                             Andrzej Nizielski

   

Dane kontaktowe

Adres: ul. Płocka 28;

09-140 Raciąż

Mail:storaciaz@poczta.onet.pl

Telefon: (23) 679 10 71

Faks: (23) 679 29 10

Losowe zdjęcie z galerii

zakonczenie III klasyl09.jpg

Copyright © 2019 Społeczne Liceum STO w Raciążu Rights Reserved.