Strona Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Raciążu - Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu – prezentacja

Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Społeczne Liceum

Ogólnokształcące STO w Raciążu

Odwiedź nas również na

  

 

 

 

Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu powstał w1997 roku na bazie Społecznego Technikum Zawodowego dla Dorosłych i Społecznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Dyrektorem i założycielem szkoły jest magister Andrzej Nizielski, nauczyciel dyplomowany, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. 

Organem prowadzącym ZS STO jest Samodzielne Koło Terenowe Nr 223 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, którego prezesem jest pan Marek Bieńkowski. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Ciechanowie.

 

Zespół Szkół Społecznych STO w Raciążu ma swoją siedzibę przy ulicy Płockiej 28. W budynku szkolnym jest siedem bardzo dobrze wyposażonych sal dydaktycznych, biblioteka, pokój nauczycielski, pomieszczenia socjalne, sauna, szatnia, sanitariaty, pobudowana od podstaw i nowocześnie wyposażona siłownia oraz profesjonalna sala do nauki języków obcych. Mieszczą się tu także dwie nowoczesne pracownie komputerowe. Na terenie placówki znajduje się boisko do małych gier zespołowych.

W skład Zespołu Szkół STO w Raciążu wchodzą:

Ø  Społeczne Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży (odpowiedzialny - wicedyrektor mgr Włodzimierz Kosiorek)

Ø  Społeczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (odpowiedzialny - wicedyrektor mgr inż. Krzysztof Kuskowski)

Ø  Publiczna Szkoła Policealna (odpowiedzialny - wicedyrektor mgr inż. Krzysztof Kuskowski)

Misją wspomnianych szkół jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacania możliwości edukacji młodzieży i dorosłych. Uczniowie i słuchacze osiągają dobre i bardzo dobre wyniki w nauce pozwalające im na złożenie egzaminu dojrzałości, zdobycie tytułu technika i podjęcie studiów wyższych. Dyrekcja Zespołu Szkół STO w Raciążu zdaje sobie sprawę, że w centrum szkoły XXI wieku znajduje się uczeń/słuchacz. To on jest początkiem i końcem wszystkich działań edukacyjnych. Przekaz do niego kierowany jest spersonalizowany - dopasowany do jego możliwości, ale i różnych preferencji.

Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu posiada własną stronę internetową. Artykuły o szkole ukazują się w „Głosie Raciąża”, ”Płońszczaku”, ”Tygodniku Ciechanowskim”, ,,Pulsie Raciąża”, ,,Extra Płońsku” oraz wielu innych gazetach.

Zespół Szkół STO w Raciążu istnieje w strukturach Społecznego Towarzystwa Oświatowego od 24 lat. Jest jedną z najnowocześniejszych szkół w Polsce otwartą na innowacje – nie tylko w świecie technologii, ale i w odniesieniu do procesów nauczania i uczenia się. Przygotowujemy słuchaczy i uczniów do funkcjonowania w roku 2020, 2030 i w połowie nowego stulecia.Mobilność urządzeń i dostępność do interaktywnych i multimedialnych zasobów umożliwia im rozwijanie talentów i zainteresowań. Nowe modele dydaktyczne nie pozwalają zmarnować ich potencjału oraz przygotowują do funkcjonowania w gospodarce opartej na wiedzy.

Wyróżnia nas podmiotowe podejście do słuchacza/ucznia, liczenie się z jego zdaniem i potrzebami oraz szerokorozumiany dialog między specjalistami reprezentującymi różne dyscypliny nauki, mającymi różne doświadczenia, staż pracy i podejście do procesu kształcenia.

Nasi nauczyciele są doskonale technicznie przygotowani do nauczania w XXI wieku. Bardzo sprawnie posługują się posiadanym przez szkołę sprzętem: skanerami, drukarkami, wizualizerami i nagrywarkami. Dostępność nowoczesnych rozwiązań technologicznych sprawia, że mogą tworzyć i przetwarzać różnorodne materiały cyfrowe: teksty, zdjęcia, obrazy, filmy, co jest jednym ze sposobów na generowanie ciekawych pomocy naukowych oraz uatrakcyjnienie procesu kształcenia.

            Słuchacze osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, dzięki intensywnej współpracy szkoły z zakładami pracy z całego regionu.Polega ona nie tylko na odbywaniu praktyk, ale także na wsłuchiwaniu się w potrzeby firm i instytucji, badaniu lokalnego rynku pracy i zapotrzebowania na określone umiejętności. Niemal co roku w Publicznej Szkole Policealnej powstaje nowy kierunek zawodowy, będący bezpośrednią odpowiedzią na lokalne zapotrzebowanie. Dzięki temu absolwenci mają większe szanse na znalezienie pracy w swoim zawodzie i na swoim terenie. Jest to tym ważniejsze, że szkoła działa na terenie dotkniętym dużym bezrobociem, zaniedbanym kulturowo. Podczas lekcji uczniowie i słuchacze mogą się oswoić z nowoczesną technologią wykorzystywaną do pracy, a nie tylko do rozrywki, nauczyć samodzielności, komunikacji, uwierzyć w siebie. Dyrekcja i nauczyciele wierzą, że szkoła to nie tylko lekcje – to przede wszystkim możliwość zapewnienia uczniom/słuchaczom szansy na godne życie.

Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Raciążu

Szkoła jest miejscem, w którym uczniowie w atmosferze poczucia bezpieczeństwa, wzajemnego szacunku, zrozumienia oraz wsparcia ze strony nauczycieli i dyrekcji zdobywają potrzebną wiedzę i umiejętności. Każdemu z nich stwarzamy właściwe warunki zrównoważonego rozwoju poprzez zaoferowanie mu dostępu do innowacyjnych zajęć dydaktycznych. Nad jego rozwojem czuwa kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody nauczania, wykorzystująca w swojej pracy technologię informacyjną, (procesory, skanery, drukarki, nagrywarki), urządzenia multimedialne (tablice interaktywne, tablety) oraz różnorodne pomoce dydaktyczne. Lekcje prowadzone przez wykwalifikowanych pedagogów, wrażliwych na problemy uczniów  sprawiają, że szybciej przyswajają oni wiedzę i osiągają lepsze wyniki w nauce. Świadczy o tym duża liczba stypendystów Prezesa Rady Ministrów oraz absolwentów dostających się corocznie na najlepsze wyższe uczenie w kraju.

Liceum Ogólnokształcące STO w Raciążu jest organizatorem, współorganizatorem i uczestnikiem wielu imprez sportowych (Mistrzostwa Polski Społecznych Szkół Podstawowych w Halowej Piłce Nożnej, Halowe Mistrzostwa Polski STO w piłce nożnej drużyn gimnazjalnych, mistrzostwa powiatu płońskiego w tenisie stołowym,  Mistrzostwa Powiatu Płońskiego w Halowej Piłce Nożnej, Turniej Piłki Nożnej Szkół Średnich Społecznego Towarzystwa Oświatowego, Mistrzostwa Powiatu Płońskiego Szkół Ponadgimnazjalnych Orlik), które dostarczają młodzieży, rodzicom i nauczycielom niezapomnianych przeżyć. Podstawowym celem edukacji sportowej jest wpojenie zasad zdrowej konkurencji oraz nauczenie samodyscypliny.

Licealiści biorą udział w konkursach (językowych, recytatorskich, historycznych, ortograficznych, informatycznych, poetyckich) odbywających się przy współpracy z miastem i gminą Raciąż oraz Miejskim Centrum Kultury. Dyrekcja wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów organizuje im dodatkowe godziny zajęć z  języków obcych, języka polskiego, matematyki, informatyki, historii, geografii oraz innych przedmiotów, które sprawiają im trudności.

Ogromnym sukcesem Społecznego Liceum Ogólnokształcącego było nawiązanie współpracy ze szkołami z Litwy, Białorusi i Ukrainy. Dzięki temu polscy uczniowie mieli możliwość doskonalenia języka rosyjskiego, poznania życia i obyczajów rówieśników zza wschodniej granicy oraz zwiedzenia ciekawych miejsc. Osiągnięcia szkoły są zasługą  wielu, zarówno młodych, jak i starszych  nauczycieli, którzy nie szczędzą trudów, aby ich wychowankowie wyrośli na inteligentnych, rozsądnych i zaradnych życiowo ludzi, którzy w przyszłości będą w stanie znaleźć swoje miejsce na nieustannie zmieniającym się rynku pracy.

Nauczyciele na swoich lekcjach systematycznie wykorzystują modele dydaktyczne, pozwalające szybciej przyswoić przewidziane w programach nauczania treści kształcenia. Uczniowie przechodzą przez różne stanowiska pracy, począwszy od nauki indywidualnej, poprzez pracę z materiałami multimedialnymi, pracę w zespole i wykład nauczyciela. Ciekawym rozwiązaniem wdrożonym w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO w Raciążu jest rotacja z pracownią komputerową, gdyż licealiści mogą korzystać z komputerowego laboratorium w celu pozyskania potrzebnych materiałów edukacyjnych i przygotowania multimedialnych produktów.

Od pierwszego września 2015 roku zakupiono 60 tabletów dla uczniów i nauczycieli wraz z oprogramowaniem. Udostępniono na nich podręczniki, pomoce, naukowe, słowniki, lektury, filmy oraz inne materiały przydatne w procesie kształcenia. Wzrokowcy mogą szybciej skupić się na prowadzonych zajęciach, śledząc omawiane treści na tablicach interaktywnych i monitorach własnych komputerów, Tablety to coś powszechnego w naszej szkole - za ich pośrednictwem można bez większych trudności korzystać z internetowych słowników, filmów edukacyjnych, map interaktywnych, źródeł ikonograficznych i statystycznych (wykresy, diagramy). Uczniowie mają szerszy dostęp do wiedzy ze wszystkich dziedzin nauki, z chęcią rozwiązują ćwiczenia on-line oraz uczą się wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu. W Społecznym Liceum Ogólnokształcącym dla młodzieży od nowego roku szkolnego 2017/2018 pobiera naukę 74 uczniów.

Publiczna Szkoła Policealna

 

Publiczna Szkoła Policealna w Raciążu stwarza każdemu słuchaczowi idealne warunki do rozwoju edukacyjnego poprzez zaoferowanie mu dostępu do innowacyjnych zajęć dydaktycznych. Nauczyciele nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe kształcąc się na studiach podyplomowych oraz uczestnicząc  w różnorodnych kursach i szkoleniach (np. kurs dla egzaminatorów).

Szkoła kształci w zawodach, na które jest zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy: technik turystyki wiejskiej, opiekun medyczny, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, asystent osoby niepełnosprawnej.

W czerwcu 2017 roku po raz pierwszy w historii szkołę ukończyli absolwenci medycznych kierunków kształcenia, prowadzonych w systemie stacjonarnym – opiekunki dziecięcej i terapeuty zajęciowego.

Dyrekcja Publicznej Szkoły Policealnej STO w Raciążu podejmuje wiele działań zmierzających do aktywizacji zawodowej ludzi w różnym wieku. Szkoła oferuje nowe kierunki kształcenia policealnego dając tym samym mieszkańcom powiatu płońskiego i okolic szersze pole do manewru na rynku zawodowym. Aktualnie kształcimy 242 słuchaczy na następujących kierunkach: technik turystyki wiejskiej (81 osób), technik bezpieczeństwa i higieny pracy (71 osób), opiekun medyczny (44 osoby) oraz asystent osoby niepełnosprawnej (46 osób).

Szkoła posiada bardzo dobrze wyposażone pracownie kształcenia praktycznego w zawodach: opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, technik usług kosmetycznych, asystent osoby niepełnosprawnej oraz udostępnia bazę szkoleniową dla innych placówek, takich jak: Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Żurominie, Zespół Szkół w Raciążu, Urząd Miejski w Raciążu.

Publiczna Szkoła Policealna w Raciążu w oparciu o obowiązującą podstawę programową prowadzi zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe na podstawie umów zawartych z placówkami kształcenia praktycznego, takimi jak Centrum Kształcenia Praktycznego w Płońsku, biuro turystyczne Ebike Travel w Warszawie, Biuro Podróży Karo w Płońsku oraz innymi instytucjami, w których słuchacze mogą odbywać praktyki zawodowe, a w dalszej przyszłości podejmować pracę, jak np.  Centrum Medyczne Grupa Zdrowie w Kraszewie - Czubakach, Gospodarstwo Agroturystyczne ,,Sielanka”.

Zainteresowanie ofertą proponowaną przez naszą placówkę oświatową świadczy o tym, że spełnia ona ważną rolę w lokalnym środowisku, przyczyniając się do poprawy sytuacji materialnej mieszkańców naszego regionu, którzy po zdobyciu potrzebnego wykształcenia rozpoczynają pracę w instytucjach działających na terenie Raciąża i okolic. Wielu z naszych absolwentów podejmuje zatrudnienie w większych miastach zajmując wysokie stanowiska kierownicze – jest to możliwe dzięki gruntownemu przygotowaniu merytorycznemu i praktycznemu naszych słuchaczy, których wiedza przekłada się na wysokie i bardzo wysokie efekty kształcenia, co widać przyglądając się wynikom egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

W sesji letniej 2017 roku na poszczególnych kierunkach kształcenia zdawalność przedstawiała się w następujący sposób:

Technik turystyki wiejskiej, kwalifikacja T.07 (Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich). Zdawalność: 93%.

 

Technik turystyki wiejskiej, kwalifikacja T.08 (Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego). Zdawalność: 100%.

 

Na kierunku technik turystyki wiejskiej kwalifikacja T.08 (Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego) 68% absolwentów zdało egzamin praktyczny na 100%. JEST TO NAJLEPSZY WYNIK W HISTORII SZKOŁY.

 

Opiekunka dziecięca, kwalifikacja Z. 11 (Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka). Zdawalność: 100%.

 

Technik usług kosmetycznych, kwalifikacja A.62 (Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp). Zdawalność: 100%.

 

Na kierunku technik usług kosmetycznych, kwalifikacja A.62 (Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp) 76 % absolwentek zdało egzamin praktyczny na 100%. JEST TO DOSKONAŁY WYNIK!

 

Opiekun medyczny, kwalifikacja Z.04 (Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej). Zdawalność: 100%.

 

Terapeuta zajęciowy, kwalifikacja Z.9 (Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej). Zdawalność: 95 %.

 

Na kierunku terapeuta zajęciowy, kwalifikacja Z.9 (Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej) 31% słuchaczy zdało egzamin praktyczny na 100%.

 

W Publicznej Szkole Policealnej STO w Raciążu, przy współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną, trzykrotnie przeprowadzono standaryzację egzaminów zawodowych w zawodzie technik turystyki wiejskiej. W ramach realizacji podstawy programowej na wspomnianym kierunku kształcenia systematycznie organizowane są wyjazdy szkoleniowo - edukacyjne, których celem jest lepsze przyswojenie wiedzy. Słuchacze mają możliwość obserwacji pracy w branży turystycznej, zarówno w kraju, jak i za granicą (np. wyspa Bornholm, na której 90% gospodarstw, to gospodarstwa agroturystyczne), oglądania zabytków architektonicznych oraz wędrowania cieszącymi się popularnością szlakami turystycznymi (pieszymi i rowerowymi). W trakcie podróży zdobywają doświadczenie dotyczące sposobów prowadzenia gospodarstw agroturystycznych, tworzenia ścieżek i szlaków turystycznych, pracy pilota i przewodnika wycieczek, biorą udział w seminariach oraz nawiązują kontakty z osobami zajmującymi się szerokorozumianą turystyką. Podróże umożliwiają zdobywanie nowych doświadczeń, poznawanie ciekawych ludzi oraz integrację z kolegami z grupy. Podczas wyjazdów słuchacze zdobywają wiedzę na temat możliwości pozyskania unijnych środków finansowych na rozwój - rolnictwa, turystyki, agroturystyki.

Od roku szkolnego 2015/2016 Publiczna Szkoła Policealna STO w Raciążu rozpoczęła realizację projektu „Szkoła nowej generacji” opierającego się na wprowadzeniu nowych modeli pracy z zasobami sieci, interaktywnymi planszami i multimediami, zakładającego nauczanie w zintegrowanym systemowo środowisku szkolnym, wirtualnym i publicznym.

Wdrażana w procesie edukacji e-learningowa forma nauczania, polegająca na wykorzystywaniu  wszelkich dostępnych mediów elektronicznych w tym Internetu, CD-ROM-ów, plików audio i video umożliwia słuchaczom naukę w domu, w godzinach, które najbardziej im odpowiadają. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zdobywali wiedzę po południu lub wieczorem – wtedy, gdy dysponują czasem wolnym. Na specjalnie przygotowanych platformach umieszczone zostały materiały dydaktyczne dla wszystkich kierunków szkół policealnych, z których można korzystać za pośrednictwem sieci.

Uczęszczający na zajęcia słuchacze mają możliwość samokształcenia poprzez korzystanie z zamieszczanych na platformie edukacyjnej e-podręczników, publikacji, filmów, czy też programów nauczania. Dzięki temu czas spędzony z nauczycielem jest przede wszystkim wykorzystywany na pracę ze słuchaczami, angażowanie ich do dyskusji, rozwiązywania zadań i samodzielnego zdobywania doświadczeń. W budowie zasobów edukacyjnych prezentowanych na stronie internetowej wykorzystano materiały opracowane w ramach projektu "Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie", który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od roku szkolnego 2015/2016 słuchacze rozpoczęli naukę z pierwszych e-podręczników do kształcenia zawodowego. W każdej klasie znajdują się tablice interaktywne umożliwiające korzystanie z materiałów audiowizualnych. W procesie edukacji używamy stworzonej przez pana Damiana Szcześniewskiego platformy egzaminacyjnej do przeprowadzania zawodowych egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych. Jest ona bazą zawierającą około 1500 pytań dla 7 zawodów podzielonych na przedmioty w obrębie każdego kierunku kształcenia.

 

Społeczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Społeczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych rozpoczęło swoją działalność pierwszego września 1996 roku. Powodem jego otwarcia było rosnące zapotrzebowanie na pracowników ze średnim wykształceniem. Dzięki wspomnianej inicjatywie absolwentom szkół zawodowych z Raciąża i okolic umożliwiono podniesienie kwalifikacji i zdobycie satysfakcjonującej i dobrze płatnej pracy.

Działalność Społecznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych jest finansowana  z czesnego, środków organu prowadzącego  lub władz STO i nie ma charakteru zarobkowego. Liceum zapewnia słuchaczom pełny rozwój intelektualny i psychofizyczny w zgodzie z ich możliwościami i potrzebami w warunkach poszanowania godności osobistej oraz światopoglądowej i wyznaniowej. W toku edukacji słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz zdania egzaminu maturalnego, rozwijają zdolności i zainteresowania poznawcze. Każdy, kto zdecyduje się rozpocząć naukę w szkole może liczyć na życzliwe, podmiotowe traktowanie w procesie dydaktycznym, pomoc ze strony nauczycieli i opiekunów w przypadku trudności w nauce oraz ma zapewnioną możliwość swobodnego wyrażania myśli i przekonań. Słuchacze mają dostęp do najnowocześniejszego sprzętu: skanerów, drukarek, wizualizerów, nagrywarek, urządzeń multimedialnych (tablice interaktywne), różnorodnych pomocy dydaktycznych, dwóch świetnie wyposażonych pracowni komputerowych oraz wszystkich pomieszczeń zajmowanych przez Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu.  W murach Społecznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  pobiera naukę 31 osób.

To, że Zespół Szkół STO w Raciążu funkcjonuje już prawie dwadzieścia pięć lat i mimo niżu demograficznego wciąż przyciąga uwagę słuchaczy i uczniów, którzy rozpoczynają tutaj swoją edukację to najlepszy dowód na to, że jest w regionie potrzebny.

 

Andrzej Nizielski

Dane kontaktowe

Adres: ul. Płocka 28;

09-140 Raciąż

Mail:storaciaz@poczta.onet.pl

Telefon: (23) 679 10 71

Faks: (23) 679 29 10

Losowe zdjęcie z galerii

szkola_teraz32.jpg

Copyright © 2019 Społeczne Liceum STO w Raciążu Rights Reserved.