Strona Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Raciążu - Szkoła Policealna

Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Społeczne Liceum

Ogólnokształcące STO w Raciążu

Odwiedź nas również na

  

 

 

 

Publiczna Szkoła Policealna w Raciążu

OD WRZEŚNIA WPROWADZA DO OFERTY SZKOLENIOWEJ NOWE MEDYCZNE KIERUNKI NAUCZANIA

REALIZUJ i SPEŁNIAJ Z NAMI MARZENIA

Nie zwlekaj! Zapisz się i wykorzystaj szansą na zdobycie nowego zawodu,  na zmianę w Twoim życiu!

 

OPIEKUN MEDYCZNY

Jednym z ważniejszych wskaźników rozwoju cywilizacyjnego społeczeństwa, jest poziom opieki nad ludźmi starszymi, niesamodzielnymi i niepełnosprawnymi. Wydatki socjalne to jedno z głównych obowiązków państwa wobec obywateli. Bardzo istotnym czynnikiem jest potencjał sił i środków kiero-wanych na rozwój i usprawnianie pomocy ludziom chorym i poszkodowanym przez los. Powyższe jest czynnikiem powodującym wzrost zapotrzebowania na różne formy opieki medycznej. Obserwowany jest

 

wzrost zainteresowania zawodem opiekuna medycznego czy też socjalnego , jako pomocy w wykonywaniu codziennych czynności przy chorym. Opiekun medyczny stał się wręcz nieodzowny, jest  to jeden z najbar-dziej perspektywicznych zawodów , który otwiera nowe możliwości pracy‎. Jest  to zawód medyczny objęty klasyfikacją zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy.

Opiekun medyczny jest najbardziej uniwersalnym ze wszystkich zawodów medycznych. Po ukończeniu tego kierunku można pracować zarówno z chorymi wymagającymi czasowej opieki, jak i z takimi, którzy pomocy wymagają na stałe (starszymi, niepełnosprawnymi). Umiejętności zdobyte na wspomnianym kierunku kształcenia stanowią podstawę wszystkich zawodów medycznych na poziomie szkoły policealnej – wystarczy uzupełnić dodatkową kwalifikację, aby wyspecjalizować się w opiece nad osobami niepełnosprawnymi czy też starszymi.

W kontekście przemian demograficznych, jakie mają miejsce w Europie, pracy na pewno nie zabraknie. To doskonały wybór dla tych, którzy chcieliby związać swoją przyszłość z niesieniem pomocy innym. Po opanowaniu języka obcego istnieje możliwość podjęcia zatrudnienia za granicą, co wiąże się z korzyściami finansowymi i podniesieniem standardu życia. Rynek domów opieki generuje zapotrzebowanie na pielęgniarki i na opiekunów medycznych, którzy stanowią dla nich wsparcie odpowiadając za pielęgnację i higienę podopiecznych oraz podawanie im posiłków i leków.

Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego. Poprzez swoją postawę zawodową popularyzuje zacho-wania prozdrowotne . Opiekun medyczny to zawód należący do branży medycznej, w której strukturach zachodzą nieustanne przemiany.

Branża ta potrzebuje kompetentnych opiekunek i opiekunów, aby świadczyli usługi opiekuńcze, pielęgna-cyjne i higieniczne wobec swoich podopiecznych. Istnienie tego zawodu zwiększy efektywność i jakość usług adresowanych do osób niesamodzielnych. Zachodzące procesy demograficzne i starzenie się społe-czeństw przyczyniają się do tego, że zawód ten jest poszukiwanym zawodem na rynku pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą. 

Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspo-koić jej podstawowe potrzeby życiowe w zakresie podstawowej pielęgnacji i podstawowej opieki, jak też zapewnia jej bezpieczeństwo  w zakresie podstawowej aktywności życiowej.

Podstawowym świadczeniem pielęgnacyjnym  jest pomoc w zakresie odżywiania, wydalania, higieny ciała . Świadczenia opiekuńcze  w domu osoby objętej opieką, realizowane w ramach umowy z pomocą społeczną, obejmują towarzyszenie i pomoc w niezbędnych i regularnie powtarzanych czynnościach dnia codziennego związanych z zapewnieniem bezpiecznych warunków funkcjonowania domowego  i w społeczeństwie, takich jak utrzymanie odpowiedniej temperatury i czystości w otoczeniu osoby niesamodzielnej, zabezpie-czenie czystej i odpowiedniej odzieży, zabezpieczenie wyżywienia i innego niezbędnego do funkcjonowania w domu podstawowego zaopatrzenia, pomoc w dotarciu do lekarza i zakupie zleconych leków, środków pomocniczych i materiałów medycznych, dbałość o sprawność i bezpieczeństwo używanego przez osobę niepełnosprawną sprzętu wspomagającego i mobilności.

Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego, dlatego niezbędne są u niego kompetencje personalne i społeczne. Powinien posiadać bardzo dobre zdolności komunikacyjne, umiejętność pracy w zespole oraz empatię, tak ważną w kontakcie z drugim człowiekiem.

Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku. Jest to osoba, która pomaga swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio-psycho-społeczne.

Asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jedno-cześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną. Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej osobie chorej i niesamodzielnej podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym, tak też jest to zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym .

Do zadań opiekuna medycznego należy:

1.    rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej o różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;

2.    pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych;

3.    pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności społecznej;

4.    aktywizowanie osoby chorej i niesamodzielnej do zwiększania samodzielności życiowej;

5.    zapewnienie osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego;

6.    zapewnienie osobie chorej i niesamodzielnej higienicznych warunków otoczenia;

7.    wykonywanie zabiegów higienicznych;

8.    współdziałanie z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym;

9.    asystowanie pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich;

10.    użytkowanie urządzeń, przyborów oraz narzędzi do wykonywania zabiegów higienicznych;

11.    konserwacja przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich.

Możliwości zatrudnienia opiekuna medycznego:

·   szpitale - oddziały szpitalne

·   zakłady opiekuńczo-lecznicze

·   ośrodki i domy pomocy społecznej

·   niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej

·   indywidualna opieka w domu pacjenta

·   środowiskowe domy pomocy

·   fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych

Nabyte w czasie edukacji umiejętności mogą być przydatne także w codziennym życiu – gdyż dzięki posiadanej wiedzy pozwalają profesjonalnie opiekować się członkami najbliższej rodziny, starzejącymi się rodzicami lub dziadkami.

Pracownicy służby zdrowia są coraz bardziej poszukiwani na krajowym i europejskim rynku pracy. Z tego względu już od kilku lat w Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu kształcimy absolwentów szkół średnich na opiekunów medycznych ułatwiając im zdobycie zatrudnienia w placówkach służby zdrowia

Jeżeli lubisz nieść pomoc innym, opiekować się słabszymi, chorymi i niesamodzielnymi  to zawód

dla Ciebie !!!

Szkoła Państwowa roczna z tytułem Technika Opiekuna Medycznego

Zajęcia w trybie zaocznym  -   Szkoła całkowicie bezpłatna .

Przyjmujemy od 18 lat do... bez ograniczenia wiekowego

Wymagane wykształcenie średnie bez matury

Uzyskane świadectwa i dyplomy przez Słuchacza:

·       państwowe świadectwo ukończenia szkoły policealnej wydawane przez MEN

·       dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Opiekun medyczny (Z. 04 – świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej) wraz z suplementem w języku polskim i angielskim

Język obcy zawodowy w ramach programu nauczania! 

Uzyskany dyplom (egzamin zewnętrzny) uprawnia do podjęcia pracy w tym zawodzie na terenie Unii Europejskiej.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych. Zajęcia praktyczne także w szpitalach , domach opieki i hospicjach . 

 Kształcenie w Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu przygotuje słuchaczy do kompleksowej opieki nad osobami chorymi i potrzebującymi. Wszystkie zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę – profesjonalnych praktyków.

Szkoła posiada specjalnie przystosowaną pracownię, w której znajdują się pomoce do praktycznej nauki zawodu: manekiny, łóżka, wózki i wiele innych.  Zajęcia praktyczne realizowane będą w pracowni, co jest niezbędne, aby właściwie przygotować słuchaczy do wykonywania przyszłych obowiązków zawodowych i zdania egzaminu. Istnieje możliwość pokazania na fantomach wszystkich zabiegów, a następnie przećwi-czenia ich, aż do momentu uzyskania perfekcji. W ramach realizacji podstawy programowej prowadzone będą zajęcia specjalistyczne w ramach praktyk zawodowych w placówkach medycznych.

Ważnym powodem przemawiającym za rozpoczęciem kształcenia na kierunku opiekun medyczny jest konieczność uzupełniania kwalifikacji pracowników służby zdrowia. Już niedługo w placówkach medycznych będzie można zatrudniać wyłącznie profesjonalnych opiekunów posiadających dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Jesteś empatyczny, cierpliwy, dokładny, spostrzegawczy, odpowiedzialny, delikatny i pogodny? Posiadasz zdolności interpersonalne? Potrafisz pracować w zespole? Dobrze radzisz sobie ze stresem i jesteś otwarty na zmiany? Lubisz opiekować się innymi, a niesienie im pomocy sprawia ci satysfakcję? Zacznij szkolić się w przyszłościowym zawodzie ! Opiekun medyczny to twoja przyszłość! Zapisz się już teraz! Daj sobie szansę!

Zawód: Opiekun medyczny 532102

Kwalifikacje: Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

                            Publiczna Szkoła Policealna w Raciążu!

                                  Lepsze jutro zaczyna się dziś!

 

 

 

Dane kontaktowe

Adres: ul. Płocka 28;

09-140 Raciąż

Mail:storaciaz@poczta.onet.pl

Telefon: (23) 679 10 71

Faks: (23) 679 29 10

Losowe zdjęcie z galerii

Anglia-Wlochy15.jpg

Copyright © 2019 Społeczne Liceum STO w Raciążu Rights Reserved.