1.                Kierunki

Nabór prowadzony będzie do dwóch klas:

Klasa ogólnokształcąca z rozszerzeniami - klasa z wieloma rozszerzeniami do wyboru: język angielski, geografia, biologia, WOS, j. polski. Do wyboru dostępnych jest wiele kół zainteresowań: j. francuski, robotyka, koło teatralne, odyseja umysłu, zajęcia dziennikarskie. W trakcie roku szkolnego odbywają się spotkania z Native Speakerami, wyjazdy do instytucji państwowych. 

Klasa mundurowaklasy pod patronatem Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie oraz Aresztu Śledczego w Białołęce. W ramach klas funkcjonować będą dwa profile: resocjalizacyjno - prawny oraz logistyka w służbach mundurowych. Dzięki patronatowi tych dwóch instytucji, absolwenci zdobędą dodatkowe punkty na studia wyższe oraz do pracy w służbach mundurowych. W trakcie nauki, uczniowie będą uczestniczyć w szkoleniach oraz warsztatach na terenie Aresztu Śledczego w Białołęce oraz obozie szkoleniowym w Kaliszu. Prowadzone będą również wykłady przez wykładowców Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. 

2.                Uczniowie z orzeczeniem i pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Do każdej klasy przyjmowane są maksymalnie dwie osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Uczniowie Ci, otaczani są opieką pozwalającą na swobodną naukę i ukończenie szkoły średniej, a w niektórych przypadkach nawet zdanie egzaminu maturalnego. Posiadamy rozbudowaną kadrę w postaci pedagoga, psychologa, logopedy, nauczyciela wspierającego, nauczyciela zajęć rewalidacyjnych czy doradcy zawodowego. Ponadto organizowane są zajęcia indywidualne wyrównujące braki i zaległości z matematyki, j. polskiego i angielskiego.

 

3.                Mocne strony szkoły

Życzliwa atmosfera jest jednym z najważniejszych atutów naszej szkoły, co potwierdzają zarówno uczniowie jak i ich rodzice. Nie ma tu miejsca na złośliwości dyrekcji czy nauczycieli w stosunku do uczniów oraz bardzo szybko reagujemy na wszelkie niepokojące zjawiska w relacjach między uczniowskich.

Mała szkoła – żaden uczeń nie jest dla nas tylko „numerkiem w dzienniku”. Do każdego podchodzimy indywidualnie, każdego staramy się poznać. Nie ma możliwości, aby obca osoba weszła na teren szkoły. Wpływa to bardzo na bezpieczeństwo. W dużych szkołach wiele niepokojących sytuacji jest niedostrzegane przez dyrekcję i nauczycieli. W naszej szkole jesteśmy w stanie zauważyć najmniejszy problem u każdego ucznia i rozwiązać go spokojną rozmową.

E-podręczniki – w szkole zrezygnowaliśmy z podręczników papierowych na rzecz e-podręczników. Jest to olbrzymia ulga finansowa dla rodziców, ponieważ każdy uczeń na początku roku szkolnego 2021/2022 zostanie wyposażony w nowoczesnego chromebooka z kompletem podręczników. Dla uczniów jest to odejście od noszenia ciężkich plecaków, które mimo ogólnopolskich kampanii „lekki plecak”, są dla uczniów dużym obciążeniem. W naszej szkole każdy uczeń nosi wyłącznie komplet zeszytów i chromebooka.

Zajęcia rozwijające zainteresowania – szkoła prowadzi szereg zajęć rozwijających zainteresowania uczniów oraz tak zwane kompetencje miękkie, niezbędne do funkcjonowania w życiu zawodowym. W obecnym roku szkolnym są to zajęcia między innymi z robotyki, odysei umysłu, teatralne oraz dziennikarskie, ale za każdym razem dostosowujemy się do potrzeb naszych uczniów.

Zajęcia przygotowujące do matury – w klasie maturalnej, szkoła zapewnia dodatkowe zajęcia z przedmiotów zdawanych na maturze, mające na celu pomoc w osiągnięciu bardzo dobrego wyniku na egzaminie dojrzałości. Rodzice dzięki temu nie muszą się martwić o korepetycje dla swoich pociech.

Nowoczesne wyposażenie – szkoła jest jedną z najnowocześniej wyposażonych placówek w powiecie płońskim i powiatach sąsiadujących. Wszystkie klasy wyposażone są w komputery oraz tablice lub ekrany interaktywne. Ponad to, na terenie szkoły funkcjonuje siłownia oraz pracownia informatyczna, z których uczniowie mogą korzystać w czasie wolnym.

Liczebnościowo małe klasy – maksymalna liczba uczniów, którą przyjmujemy do każdej klasy to 25 osób. To sprawia, że klasy nie są przepełnione, co stwarza komfort procesu edukacji.

4.                Płatność za szkołę

Czesne wynosi 250 zł.

 

5.                Stypendia naukowe

Uczeń, który osiągnie średnią:

4,75 – 5,0 zwolniony jest w 50% opłat czesnego,

5,01 i wyżej zwolniony jest w 100% z opłat czesnego.

Ponadto obowiązują stypendia za szczególne sukcesy w zawodach sportowych, konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz osiągnięcia artystyczne.

 

6.                Termin składania podań i kryteria przyjęć.

Ze względu na duże zainteresowanie szkołą, podania przyjmowane są już w marcu. Po złożeniu dokumentów, uczeń zapraszany jest na rozmowę kwalifikacyjną, która jest nadrzędnym kryterium przyjęcia ucznia do szkoły. W zależności od wyboru klasy, obowiązuje średnia ocen, z jaką uczeń może zostać zakwalifikowany na rozmowę. Na ogólną punktację ucznia wpływ ma: rozmowa kwalifikacyjna (najwyżej premiowana), średnia ocen, wynik egzaminu ósmoklasisty oraz zachowanie na świadectwie końcowym.

Do klasy mundurowej możliwe są również testy sprawnościowe.